Tjänster & Kontakt

Genom – Platsutveckling.se – process- och projektleder jag utvecklingen av fastigheter, platser, stråk och områden mot nya positioner.

Vi process- och projektleder utveckling av fastigheter, platser, stråk och områden mot en ny marknadsposition.

Utgångspunkten för våra insatser är alltid platsspecifika värden – på så vis blir uppdragsresultaten unika och autentiska.

Våra uppdrag skräddarsys utifrån kundens behov. I den omfattning uppdragen kräver kopplar vi på kringkompetenser från antingen kundens eller vårt eget konsultnätverk, t ex arkitekter, landskapsarkitekter, produktformgivare, grafiska formgivare etc.

Våra kunder är kommuner, fastighetsbolag och andra typer av organisationer och föreningar.

Vi åtar oss:

  • utvecklingsplaner för enskilda byggnader, hela fastigheter, platser, stadsdelar, orter och områden
  • kulturhistoriska utredningar och förundersökningar
  • antikvariska bedömningar och remissutlåtanden
  • kontroll av kulturvärden enligt PBL
  • ledning och implementering av utvecklingsområden

Som integrerade delar av våra uppdrag eller som enskilda uppdrag åtar vi oss:

… Konceptutveckling för fastigheter, platser, stråk och områden. 

… Kommunikation.
Marknadskommunikation av våra uppdragsresultat via webbplats, app, kundtidning, sociala medier, events, mediaplacering och konventionell annonsering.

… Workshops.
Bearbeta utmaningar, bygga relationer och nätverk samt skapa nya affärsidéer och samsyn.

… Föredrag, seminarier, konferenser och studieresor.
Kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning , inspiration och vi-anda.

Varmt välkommen till oss!

Torbjörn Lindstedt
t +46 (0)709 59 93 62
e torbjorn.lindstedt@platsutveckling.se
twitter.com/bidsinsweden

Torbjörn Lindstedt
har en bebyggelseantikvarisk examen från Göteborgs universitet, och därutöver utbildning i digital kommunikation vid ITC-Interactive samt examen från Kungliga Konsthögskolans arkitekturutbildning i restaureringskonst.

Torbjörns yrkeserfarenhet omfattar dels konsultuppdrag som bebyggelseantikvarie och platsutvecklare inom förvaltning och revitalisering av kulturhistoriska miljöer och fastigheter, och dels anställningar där han arbetat med plats- och destinationsutveckling i Västra Götaland, som områdesansvarig för Harling Förvaltning i industrihistoriska Mölndals kvarnby, med utvecklingen av stadskärnan i Sundsvalls stenstad, med utvecklingen av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona samt som kommunikatör vid Slöjd & Byggnadsvård Nääs.

Kulturmiljövård inom ramen för den ideella sektorn och föreningslivet har varit centralt för Torbjörn parallellt med hans yrkesutövande – han har haft förtroendeuppdrag som ordförande för Svenska Byggnadsvårdsföreningens valberedning samt som styrelseledamot för Bebyggelseantikvariers förening (BAF) och för Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet.